Autyzm

zaburzenia komunikacji

konferencja online: 10.10.2020

O konferencji

Otwieramy cykl konferencji KOCHAM LOGOPEDIĘ.
I edycja dotyczy zaburzeń komunikacji w Autyzmie. Konferencja kierowana jest do logopedów oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi.
Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczących pracy z dziećmi z ASD. Temat Autyzmu omawiamy krok po kroku – od funkcji mózgowych, poprzez objawy, diagnozę, aż po terapię.
Na konferencję zaproszeni zostali specjaliści najwyższej klasy zajmujący się tematyką Autyzmu. Prelegentami są praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Uczestnikom umożliwiamy dyskurs z naszymi ekspertami po każdym wykładzie.

Wszystkie sesje będą nagrywane i udostępnione przez 7 dni od daty konferencji. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału. Na konferencję zostali zaproszeni specjaliści najwyższej klasy zajmujący się tematyką Autyzmu. Prelegentami są praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Uczestnikom umożliwiamy dyskurs na żywo z naszymi ekspertami po każdym wykładzie.

Prelegenci

Dr hab. prof. SWPS
Krystyna Rymarczyk

Dr n. hum.
Danuta Emiluta-Rozya

Dr Joanna
Kwasiborska-Dudek

Dr Marta
Wiśniewska

Lek. Maja de Ines

Mgr Joanna Pałasz

Lek. psychiatra
Anna Gralewicz

Dr hab. prof. SWPS
Krystyna Rymarczyk

dr hab. nauk biologicznych/humanistycznych, psycholog ze specjalizacją w zakresie neuropsychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Przez lata pracowała także w Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie, gdzie otrzymała Srebrny Medal nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu neuropsychologii klinicznej, neuronauki oraz neurologopedii. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnienia mózgowej organizacji procesów emocjonalnych oraz empatii. W tym obszarze prowadzi badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) jak i elektromiografii powierzchniowej mięśni twarzy (EMG). Jest autorką kilkudziesięciu artykułów zarówno z zakresu neuronauki społecznej, jak i psychologii m.in. PLOS One, Frontiers in Psychology, Frontiers in Behavioral Neuroscience i inne. Interesuje się także neurobiologicznym podłożem rozwoju człowieka, mechanizmami plastyczności mózgowej, wpływem aktywności fizycznej na rozwój mózgu dziecka i tej tematyce także poświęca swoje publikacje Jest autorką wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych. Organizowała konferencje naukowe oraz wydarzenia popularnonaukowe takie jak Tydzień Mózgu. Wielokrotnie otrzymała nagroda Dziekana Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS za znaczącą efektywności pracy naukowej oraz wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Dr n. hum.
Danuta Emiluta-Rozya

Logopeda z ponad 40-letnim doświadczeniem zawodowym, łączący teorię z praktyką, co uwidacznia w swoich publikacjach, współtwórczyni i wieloletni kierownik Zakładu Logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, nauczyciel akademicki kształcący logopedów w kilku uczelniach w Polsce, ale przede wszystkim w APS. Zainteresowania naukowe to: metodologia badań logopedycznych oraz diagnoza różnicowa form zaburzonego i opóźnionego rozwoju mowy; współautorka (z Haliną Mierzejewską) klasyfikacji logopedycznej - Zestawienia form zaburzeń mowy (1997) oraz autorka jej modyfikacji (2008, przedruk 2012), a także etiologicznej klasyfikacji dyslalii (2006). Opublikowała wiele artykułów i rozdziałów w monografiach, w których pokazuje, że logopedia jest dziedziną stosowaną i dlatego m.in. powstało Całościowe badanie logopedyczne (2013). Jako klinicystka zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zakłóceniami rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej o różnych (także złożonych) patomechanizmach.

Dr Joanna
Kwasiborska-Dudek

Doktor nauk humanistycznych, neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM.
Założycielka Centrum Adesse w Warszawie, w którym pracuje w zespołach: diagnostycznym i terapeutycznym. Od 19 lat wykłada na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a od ponad 20 lat pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. Specjalizuje się w problematyce zaburzenia ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w projektach dotyczących walidacji polskich wersji narzędzi diagnostycznych ADOS-2 i ADI-R. Dzięki współpracy z Uniwersytetem La Trobe w Melbourne, sprowadziła do Polski narzędzia przesiewowe SACS-R do wykrywania zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Dr Marta
Wiśniewska

dr. n. hum. w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny: oligofrenopedagog, logopeda, instruktor i terapeuty metody integracji sensorycznej. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w W-wie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2003 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, ASD, zespołami neurologicznymi. Nauczyciel dyplomowany - specjalista w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 w Warszawie, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej, na Uniwersytecie SWPS oraz w Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku, konsultant w Ośrodku Rozwoju Psychoruchowego IN-Senti i w Nieodpłatnym Punkcie Konsultacyjnym SI przy PSTIS. Autorka wielu publikacji poświęconych diagnozie i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym Profilu Sensorycznego Dziecka oraz artykułów punktowanych (m.in. Psychiatria – Medycyna Praktyczna, Pediatra Polska, Postępy Neonatologii). Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się m.in. na diagnozie i terapii rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia nieprawidłowości procesów sensoryczno-motorycznych dla całościowego funkcjonowania, diecie sensorycznej, trudnych zachowaniach

Lek. Maja de Ines

Ukończyła Wydział Lekarski Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w 2005 r. Pracowała w Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej oraz w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Poradni Zaburzeń Komunikowania Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.
Aktualnie pracuje w Poradni Foniatryczno-Audiologicznej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Szczególnie ukierunkowania kliniczne i zainteresowania obejmują zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u dzieci oraz wczesną diagnostykę zaburzeń neurorozwojowych, także zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym terapeutą ESDM (The Early Start Denver Model) – metody wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Mgr Joanna Pałasz

logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog, diagnosta ADOS-2, trener. Pracuje z dziećmi o różnych typach trudności, w zakresie nabywania i stosowania komunikacji oraz języka. Pasjonatka pracy z Małym Dzieckiem z trudnościami w komunikacji, z wykorzystaniem zabawy. Dzieli się doświadczeniem w pracy prowadząc zajęcia, szkolenia i kursy dla logopedów, studentów, nauczycieli przedszkola. Uczestnik wielu kursów doskonalących oraz konferencji naukowych. Wykładowca akademicki Akademii Medycznej, UP i in. Prelegent podczas konferencji naukowych dotyczących ASD. Prowadzi fp Terapia Małego Dziecka z ASD, na którym podczas spotkań ze specjalistami, przybliża im autorskie pomysły rozwijające i wspierające komunikację u małych dzieci ze spektrum autyzmu.

Lek. psychiatra
Anna Gralewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży. Obecnie pracuje w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne. Na co dzień pracuje z osobami z zaburzeniami zachowania i emocji, z zaburzeniami odżywiania się, afektywnymi, psychotycznymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto od listopada 2018r jest związana z Zakładem Wczesnej Interwencji Psychologicznej Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią najmłodszych pacjentów. 

Program

8:45
Katarzyna Wysocka
Ceremonia otwarcia
Przywitanie gości.
Wstęp do konferencji.
9:00
dr hab. prof. SWPS Krystyna Rymarczyk
Z czego wynika nietypowy rozwój mowy w autyzmie? – perspektywa neurobiologiczna
Poznanie mózgowych mechanizmów mowy od wielu lat leży w obszarze zainteresowania psycholingwistów, logopedów czy neurobiologów. Współczesne badania, prowadzone z wykorzystaniem metod obrazowania mózgu np. funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (functional magnetic rezonance imaging, fMRI), pozwoliły zobrazować struktury mózgu odpowiedzialne za procesy językowe w okresie rozwoju. Wyniki prowadzonych badań z udziałem niemowląt i małych dzieci wskazują, że lateralizacja funkcji językowych, w tym dominująca dla procesów fonologicznych aktywność lewej półkuli występuje już w okresie niemowlęcym. Co istotne, podkreśla się dynamikę w rozwoju sieci neuronalnych zawiadujących procesami językowymi tj. w przypadku 6 - miesięcznych niemowląt dominująca wydaje się aktywność obszarów czołowych, zaś u 3- letnich dzieci – obszarów skroniowych lewej półkuli mózgu. Wykazano, że obserwowany u dzieci z autyzmem nietypowy rozwój mowy, może wynikać z prawostronnej lateralizacji funkcji językowych oraz nieprawidłowego wzorca czołowo-skroniowych połączeń neuronalnych. Przyjmuje się, że odmienny od typowego proces mielinizacji układu nerwowego może leżeć u podłoża obserwowanych deficytów w autyzmie.
10:00
przerwa
10:15
dr Joanna Kwasiborska-Dudek
dr Danuta Emiluta-Rozya
prelegentka: dr Joanna Kwasiborska-Dudek
Etapy diagnozowania logopedycznego małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD)
W ramach wykładu omówione zostaną etapy procesu szczegółowej diagnozy logopedycznej małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. Jako pierwszy, zaprezentowany zostanie etap wstępnej oceny komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z ASD. Następnie omówiony zostanie etap postępowania diagnostycznego prowadzący do uszczegóławiania zaburzeń komunikacji dziecka z ASD przez określenie odpowiedniego poziomu komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wykład zamykać będzie ostatni, trzeci etap diagnozowania logopedycznego w którym przechodzi się do sformułowania diagnozy logopedycznej przez wskazanie jednej z form zaburzonego rozwoju komunikacji werbalnej i niewerbalnej dziecka z ASD.
11:15
przerwa
11:30
dr Marta Wiśniewska
Znaczenie procesów przetwarzania sensorycznego
w rozwoju komunikacji dzieci z ASD
Wskazanie na znaczenie procesów przetwarzania sensorycznego oraz mechanizmów posturalnych w kształtowaniu się komunikacji dzieci z ASD. Proces wspomagania rozwoju komunikacji pacjentów z ASD powinien uwzględniać profil sensoryczny, który wyznacza w pewnym zakresie poziom gotowości do aktywnego uczestniczenia w interakcjach społecznych, w tym komunikacyjnych.
12:30
przerwa
13:00
dr Joanna Kwasiborska-Dudek
lek. Maja de Ines
Jak rozpoznać nieprawidłowy rozwój komunikacji dziecka w okresie prelingwalnym? Jak pracować nad rozwojem komunikacji małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu (ASD)?
W pierwszej części wykładu zaprezentowane zostaną etapy prawidłowego rozwoju komunikacji dziecka w okresie prelingwalnym, a także symptomy jej nieprawidłowego rozwoju. Następnie przedstawione zostaną różnice dotyczące nieprawidłowego rozwoju komunikacji dzieci z niedosłuchem i dzieci z ASD, jak również dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i dzieci z ASD. W drugiej części wykładu przedstawione zostaną etapy pracy nad stymulacją rozwoju komunikacji małego dziecka z zaburzeniem ze spektrum autyzmu – zaczynając od narzędzi pomocnych w ocenie komunikacji, a kończąc na modelu pracy logopedy w zespole wielospecjalistycznym na przykładzie metody Early Start Denver Model (ESDM).
14:00
przerwa
14:15
mgr Joanna Pałasz
„Słowo - a co, jeśli go nie ma?". Terapia logopedyczna Małego Dziecka z ASD
Słowo to magia, która zmienia rzeczywistość.
Chociaż pierwsze, niepokojące objawy określające spektrum zaburzeń autystycznych pojawiają się o wiele wcześniej niż powinno pojawić się pierwsze słowo, to jednak nadal najczęstszym powodem zgłoszeń dzieci z ASD jeszcze niezdiagnozowanych jest brak komunikacji werbalnej. Bardzo często, to logopeda, na pierwszych wizytach konsultacyjno- diagnostycznych zauważa, że nie brak mowy jest podstawową trudnością dziecka, a opóźniony rozwój komunikacji.
W wystąpieniu przedstawione zostaną podstawowe założenia dotyczące pracy nad słowem, w przypadku małych dzieci z autyzmem.
Autorka naszkicuje różne możliwości wykorzystania zabaw, w których słowo staje się jednocześnie komunikatem, a nie oderwanym od swej funkcji i mocy sprawczej dźwiękiem.
15:15
przerwa
15:30
lek. Anna Gralewicz
Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci
w różnym wieku
Jak rozpoznać cechy ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu u niemowlęcia? Trzylatek nie mówi-jakie objawy odróżniają zaburzenia ze spektrum autyzmu od innych zaburzeń mowy? Czy upór i napady złości to zawsze objawy "bycia niegrzecznym"? Na te i inne pytania odpowie wykład, przedstawiający cechy zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci na przestrzeni życia - od wieku niemowlęcego do okresu szkolnego. Omówione zostaną kryteria diagnostyczne i najczęstszy obraz kliniczny zaburzeń ze spektrum autyzmu a także różnicowanie poszczególnych objawów. 
16:30
Katarzyna Wysocka
Zakończenie konferencji
Podsumowanie i podziękowanie.

sprzedaż zakończona

Organizator

Akademia Logopedy jest miejscem stworzonym dla specjalistów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Organizujemy bezpłatne webinaria, specjalistyczne kursy, a także cykl konferencji. Wszystkie wystąpienia prowadzone są przez praktyków, doświadczonych specjalistów z danej dziedziny.

Twórcą Akademii Logopedy jest Katarzyna Wysocka – neurologopeda, audiofonolog, terapeuta integracji sensorycznej, provider metody słuchowej Johansena IAS. Wykładowca w ramach podyplomowych studiów logopedycznych i neurologopedycznych w warszawskich uczelniach, redaktor merytoryczny miesięcznika „Strefa logopedy” w wydawnictwie Wiedza i Praktyka, właściciel placówki diagnostyczno-terapeutycznej „SupraMedica” na warszawskim Ursynowie. Twórca pierwszego w Polsce kursu online „Audiologia w Logopedii.”

Zapisz się do
naszego newslettera!